Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Үстүү-Хүрээ фестивалының Хороозу

amW-EKh0anc

«Хороо» дээрге, хүн азы шак дескиндирииниң аайы-биле ыдыктыг черлерни долгандыр кылаштаар езулал. Азы өскертир чугаалаарга, ыдыктыг черлерже кылаштаар орук езулалы.

Шупту бар чүдүлгелерде шажынчы кылаштарның эгези, «Хороо» езулалындан алдынган. Харын-даа, амгы шагның байырлыг парадтары, демонстрациялар болгаш хөйнүң кандыг-ла бир чыскаалдары Хороога үндезилеттинген.

Бир дугаар Үстүү-Хүрээ фестивалындан эгелээш-ле, Чадаана хоорайның кудумчуларынга «Хороо» езулалы, карнавалдыг чыскаал хевиринге эртип эгелээни чаңчыл болу берген. 2011 чылдан эгелеп езулуг шажынчы «Хороо» тургустунуп, ыдыктыг черлерже кылаштаары, фестивальдың аңгылаттынмас кезээ болу берген.

Езулалга, шын үзел-бодалдыг, сүзүглелдиг кылаштап чоруур кижилерниң угааны арыгланып, оожургап эгелээри, оларга безин эскертинмейн баар. «Хороо» езулалынга кылаштаан сактыышкын, кезээ мөңгеде угаанга таңмаланып артып каар.

Хороога кылаштаан чамдык кижилерниң, уруглуг болуксаан азы кандыг-ла бир аарыгдан адырлып алыр күзелдери бүде бергенин чугаалап турган таварылгалар бар.

Фестивальдың Хороо езулалы, янзы-бүрү бурганнар дүрзүлерлиг шажынчы сам күүсеткен оркестрниң соонга фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары чыскаалып алгаш, лагерь арыындан үнүптер. Чыскаал «Алдыы-Хүрээге» четкен соонда, чүдүлгениң ногаан аъдының соондан кылаштаан лама-башкыларга баштадып алгаш, «Үстүү-Хүрээже» углаптар.

Бо шажынчы орукче бир дугаар үнүп турар улустарга кончуг берге болур: ажык хову, изиг хүн адаа (азы сугур чаъс), оруктуң узуну 10 ажыг км. Мында кол чүве күш-дамыр шыдамыы эвес, а орукту, иштики сагыш-сеткилден арыг бодалдарлыг, күзелдии-биле эртери.

Үстүү-Хүрээ фестивалының Хороозу, Россияның будийжи регионнарында, кайгамчыктыг, чаңгыс езулал болуп турар.

09.07.2017 ч.

ОК