Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Хүндүлүг Үстүү-Хүрээ-2017 фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары!

88
Хүндүлүг Үстүү-Хүрээ-2017 фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары!

Оргкомитеттиң болгаш Үстүү-Хүрээ фестивалынга ажылдаар Тываның чурттакчыларының мурнундан, база амы-хууда бодумдан, Үстүү-Хрээге эки хамаарылгалыг болганыңарга улуу-биле четтиргенимни илереттим. Фестиваль хөй улуска солун чүүл. Ооң келир үеде салымы болгаш сайзыралы силерниң сагыжыңар аартып турар. Ону билип тур мен. Фестивальдың эртирилгезинге, чуртаар черге хамаарыштыр, силерниң бичии-даа сүмеңерни, оргкомитет кончуг кичээнгейлиг өөренип, сайгарып турар. Оргкомитеттиң өзек кезээнче, аңгы-аңгы, ажыл-албан аайы-биле харылзаалыг эвес кижилер кирип турар. Олар - эжишкилер, дең эргелиг, чүге дизе, хөй чылдар бурунгаар бо фестивальды кады эртирип эгелээнер. Ажыы-биле чугаалаайн, фестивальдың төлевилелиниң автору болгаш, чамдыкта мен, Игорь Дулуш, чааскаан шиитпирлерни хүлээп аптар мен. Бодум. Эштерим-биле сүмелешпейн. А эштерим, сайгарып, шүгүмчүлеп, деңзигүүрлеп эгелээн соонда, алыс шынны тып алыр-дыр бис.

Күүсекчи комитет, азы болза фестивальдың кол ажылчын күжү, Тываның күрүне филармониязының ажылчыннарындан болгаш артистеринден тургусттунган. Олар, фестивальга чедир он хонук бурунгаар, лагерь арыынче чеде бергеш, фестивальдың сөөлгү хонуунга чедир ажылдаар. Бис, филармонияның ажылдакчылары, фестивалывыс дээш чоргаарланып чоруур бис, чүге дизе ол, Россияның филармониялар аразында чаңгыс төлевилел. Фестиваль, филармониядан 224 км черде.

Фестивальдың киржикчилериниң кежигүүнери кезээде күштүг, көскү, дидим кижилер, ол дээрге, шупту хөгжүмчүлерге болгаш аалчыларга хамаарыштыр чугаалап турарым ол. Чылдың-на, Чадаана хоорайда болуп турар дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң Үстүү-Хүрээ фестивалы кижилерни кайгадып турар. Аалчыларны, көрүкчүлерни, хөгжүмчүлерни, оргкомитет кежигүүнерин, оларның аразында мени база солун талазы-биле кайгадыыр-дыр.

Бо удаада база, оргкомитет мурнундан чугаалаайн, солун, чараш болуушкуннар хөй болур. Оларны, кайгамчыктыг, көскү, уран-чаяанныг болгаш дидим хөгжүмчүлер тургузар. Ындыг, сценаның дээди мергежилдиглери бисче кел чыдар. Кымга-даа билдинмес, аныяк хөгжүмчүлер көрүкчүлерниң сонуургалын чаалап аптарын база билир мен, чүге дизе, бис, оларның сайзыралы дээш, бо ажылды чорудуп турар бис.

Бистиң фестивалывыс бөдүүн, хөгжүмнүң фестивалы, мында шупту улуста дең байдал тургусттунган. Кижи бүрүзү бедик туруштуг болза-даа дең эргелиг.

Чогум-на болза, «Үстүү-Хүрээ» дээрге шажын хүрээзи. Ийе, ол катап тургусттунган. Ийе, ол сарыг-шажынның хүрээзи ынчалза-даа, ону үрегдээнин утпас ужурлуг бис, кандыг бергелер-биле катап тургусттунганын база уттуп болбас. Кайы хире күш, өнчү-хөреңги, үе болгаш кижилер чидирии-биле, Үстүү-Хүрээ хүрээзи холбаалыг-дыр. Үстүү-Хүрээниң салымы кайгамчыктыг, аар төөгүлүг, а катап тургустунганы, хөй бергелер турган-даа болза, бижиттинмес чараш, онзагай болуушкун. Катап тургузарынга мынча хөй, аңгы-аңгы кижи киришкен чаңгыс-даа хүрээ чок. Шупту бар шажын-чүдүлгелер төлээлери, янзы-бүрү язы-сөөктүг болгаш аңгы-аңгы чурттардан, аныяктар болгаш улгады берген назылыглар, бай болгаш чединмес улус, дүжүлгеде даргалар болгаш бөдүүн кижилер. Ылаңгыя,тудугжулар-биле деңге, хүрээ тудуунга аңгы-аңгы хөгжүмчүлерниң киришкени улуг чоргаарал. Бо, шупту улустуң киирген үүлезин, кандыг-даа үнелел-биле деңнээри берге.

Фестивальдың төлевилелиниң автору, Тываның күрүне филармониязының директору болганымда, Тыва Республиканың Чазааның даргазы Шолбан Валерьевич Кара-оолду, Россия Федерациязының камгалал сайыды, Сергей Күжүгетович Шойгуну база болбайн аан, аттарын адаар ужурлуг мен. Оларның киржилгези болгаш дузазы эвес болза, хүрээ-даа туттунмас, фестиваль-даа, чамдык, бистиң улуг чурттувустуң делгемнеринде фестивальдар үүлези ышкаш, чиде бээр турган. Ынчангаш, харыысалгалыы-биле чарлап тур мен: Үстүү-Хүрээ-2017 болур. Чазактың удуртканы шупту адырлар ажылдап эгелээн.

Тыва Республиканың культура сайыды, Тываның күрүнениң В.М.Халилов аттыг филармониязынга, июль 14-17 хүннеринде, дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң Үстүү-Хүрээ фестивалын белеткээш, эртирер деп, тода болгаш билдингир даалганы берген.

Тыва Республиканың Чазааның даргазы, июль 18-те Кызыл хоорайга, эрик кыдыы, Азия төвүнде «Хаан аңнаашкыны» архитекторлуг комплекске, фестивальдың Гала-концертин эртирер немелде ашкаландырыышкынны берген! Концерт 20.00 шактан 23.00 шакка чедир болур. Чадаанага фестивальдың тергиинери киржир.

Тайылбыр. «Хаан аңнаашкыны» скульптурлуг комплекс. Автору-Даши Намдаков, 2013 чылда, российжи скульпторлардан бир дугаар, Европага болган конкурстуң, скифтер темазынга тиилекчизи. Ооң бир ажылы «Хаан аңнаашкыны», Италияның алдарлыг уран-шевер мастерскаяларынга шуткуп куткан.

Хүндүлүг эш-өөр, үстүнде чугаалаан чүүлдерим аргажок шын.

А, ам бөдүүнү-биле: аас-кежик бооп, бис хүрээ тудуунга кириштивис. Аас-кежик бооп, «фанера» чок, хөгжүмнүң фестивалын шупту деңге тургустувус. Бо чылын канчаар эртери, бистен, кижи бүрүзүнден хамааржыр.

Сагындырып каайн, июль 13-те орукка чоруур апарзыңарза кончуг оваарымчалыг болуруңарны. Тываларның чугаалары ышкаш, демир-биле (чычаан) чугаалыг эвес, бойдус-биле база.

Ак орукту күзедим. Оргкомитеттиң мурнундан, бодумдан база.